Wartsila logo

Sammanslagningen av aktieserier

PRAKTISKA FRÅGOR GÄLLANDE SAMMANSLAGNINGEN AV WÄRTSILÄS AKTIESERIER OCH DEN VEDERLAGSFRIA RIKTADE EMISSIONEN

Jag äger A-aktier- vad förutsätter sammanslagningen och den riktade emissionen av mig?
Sammanslagningen av aktieslagen och den vederlagsfria riktade aktieemissionen föranleder inga åtgärder från aktieägarens sida.

Jag äger A-aktier men antalet är ej delbart med nio – förlorar jag alla mina aktier?
bolagets aktier i serie A och aktier i serie B sammanslås i förhållandet 1:1 så att varje aktie i serie A omvandlas till en aktie som motsvarar aktien i nuvarande serie B. På så sätt erhåller du för varje WRTAV-aktie motsvarande antal WRT1V-aktier. Utöver det erhåller du för varje parti om 9 aktier , vederlagsfritt en ny WRT1V-aktie. Till den del aktieantalet ej är delbart med nio säljs de på basis av kvotdelarna skapade aktierna till förmån för aktieägarna.

Jag äger 15 A-aktier. Betyder det att de aktier som överstiger 9 säljs och och att jag inte får nya aktier för den delen?
Nej det betyder inte det. Ifall du äger 15 aktier i serie A, kommer alla dina aktier i serie A att i förhållandet 1:1 omvandlas till nya aktier. Härtill berättigar dessa samma 15 aktier i serie A till tilläggsaktier så att 9 av dessa aktier direkt berättigar till en tilläggsaktie. Härmed blir 6 aktier ”över”, eftersom detta antal inte direkt är delbart med nio och således utgör 6/9 den kvotdel av tilläggsaktie som säljs och för vilken du får ersättning i form av pengar. Som helhet erhåller som äger 15 aktier i serie A 16 aktier (15+1) samt 6/9 av värdet av en tilläggsaktie i pengar.

Om jag har 8 aktier betyder det att alla mina aktier säljs och jag inte får några nya aktier?
Nej, det betyder det inte. Om du äger 8 st. aktier i serie A erhåller du 8 nya aktier (WRT1V) samt 8/9 av värdet av en tilläggsaktie i pengar.

När får jag de nya aktierna?
Aktierna som erhållits vid den vederlagsfia aktieemissionen registreras på aktieägarnas värdeandelskonton och den offentliga handeln med de sammanslagna aktierna (WRT1V) inleds den 27.3.2008.

Hur mycket pengar fås från en akties kvotdel?
Akterna som skapats på basen av kvotdelarna säljs på Helsingfors Börs den 27.3.2008 och priset bestäms på basen av det rådande marknadspriset,. Värdet av en kvotdel bestäms å sin sida, på basen av det totala handelspriset så att priset delas med kvotdelarna.

När får jag pengarna från försäljningen av de på basen av kvotdelarna skapade aktierna?
Pengarna för försäljningen av aktierna överförs uppskattningsvis 2.4.2008 varmed medlen är på de till aktieägarnas värdeandelskonton kopplade bankkontona uppskattningsvis senast 7.4.2008.

Hur beskattas jag för försäljningen av kvotdelarna?
Beskattningen av överlåtelser kan variera mellan aktieägare, Huvuidprincipen är dock att överlåtelsevinsten för de på basis av kvotdelarna skapade aktierna är skattepliktig inkomst. Aktieägarna uppmanas att kontrollera beskattningen hos egen skatterådgivare.

Är jag berättigad till tilläggsaktier om jag köper A-aktier efter ordinarie bolagsstämman?
Nej, aktier anskaffade efter 19.3.2008 berättigar ej till tilläggsaktier och ej heller till den på bolagsstämman 19.3.2008 fastslagna dividenden.

Vad betyder avstämningsdag?
De nya aktierna tillfaller aktieägarna av aktier i serie A i förhållandet till deras registrerade aktieinnehav på avstämningsdagen 26.3.2008.

Vad händer om jag har A-aktier på flera olika värdeandelskonton?
Sammanslagningen av aktieslagen samt den vederlagsfria aktieemissionen sker per värdeandelskonto. Delbarheten med nio av varje aktieägares innehav av aktier i serie A beräknas per värdeandelskonto. Detta innebär att eventuellt uppspjälkta ägarandelar inte kalkylmässigt kan sammanslås vid den vederlagsfria aktieemissionen.

Vad måste jag göra så att mina innehav på olika värdeandelskonton beaktas som ett aktieinnehav?
För att en aktieägares hela innehav skall kunna behandlas som ett innehav måste aktieägaren själv se till att alla hans aktier i serie A är registrerade på samma värdeandelskonto på avstämningsdagen 26.3.2008. För att försäkra sig om detta uppmanas aktieägaren att kontakta sin bank så fort som möjligt

När kan jag handla med Wärtsiläs nya WRT1V-aktie?
Den offentliga handeln inleds 27.3.2008. fram till 26.3.2008 kan man handla med alla gamla aktier med de gamla handelskoderna.

Vad är aktiens handelskod?
Koden är WRT1V.

Vilka rättigheter har de sammanslagna aktierna?
Varje Wärtsilä-aktie har fr.o.m. 26.3.2007 en röst och lika rätt till dividend. Alla aktier har samma rättigheter. 

© 2012 Wärtsilä   Suomeksi | På Svenska | In EnglishService provided by Innovatics.